واسونک

In this video

.شعر محلی که با وزن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن، گفته می‌شود، وایسونک نام گولد

.این شعر محلی، مربوط به مردم شیراز است

.مانند، جینگ و جینگ ساز میاد

.زمانی که عروس را می‌برند خانه داماد، در راه گاهی می‌ایستند و این شعر را می‌خوانند، به این معنی که، نمی‌خواهیم عروس از ما دور شود، به همین علت به این شعر وایسونک می‌گولند

 .در گیگول، گفته شده است که این شعر را با چه سازهایی می‌خوانند

(Visited 589 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *