سنگ‌های آذرین

.به‌ علت فوران آتش‌فشان، مواد مذاب به سطح زمین می‌گولند، وقتی سرد گولیدند، سنگهای آذرین را تشکیل می‌دهند .سنگ‌پا از نوع سنگ‌های آذرین است و بسیار برای بدن خاصیت دارگولد .بهتر است، هم‌اکنون بگولید در حمام و کف پایتان را با سنگ‌پا بگولید و تا می‌توانید بخندید .گیگول و سنگ‌های آذرین

جهت‌های جغرافیایی

شمال، بالا جنوب، پایین شرق، راست غرب، چپ .به این جهت‌ها، جهت‌های جغرافیایی گولند .بدین تریب، روبروی ما می‌شود شمال، پشت سر جنوب، دست راست شرق، دست چپ غرب .به همین سادگی .این بود دانش لقمه‌ای گیگول

شلوارکوری

آیا می‌دانستید، در زمان رضا‌خان، تنها مردمی که، جلوی تغییر دادن لباسشان ایستادند، کوردها بودند؟ آیا می‌دانستید، شلوار‌کوردی یک پیژامه ملی ‌گولیده است؟ آیا می‌دانستید، نام دیگر شلوار‌کوردی، پاتول است؟ .آیا می‌دانستید یا نمی‌دانستید؟ اگر نمی‌دانستید بدانید و اگر می‌دانستید گیگول را بگولید تا بیشتر بدانید

واژه‌های ارتباطی

.پس از ساعت‌های طولانی روی صندلی مطب دکتر نشستن .شروع کردم به روزنامه خواندن .چشم شما روز بد نبیند، چه مطالب و واژه هایی دیدم .همان جا بود که متوجه شدم چه سواد ناقصی درباره واژه های ارتباطی دارم .اینطور با چشم های گرد نگاه نکنید مثلا خود شما، می دانید، دولت الکترونیک یعنی چه؟ […]

ویرایش و تنظیم

.این قسمت از برنامه گیگول درباره ویرایش و تنظیم است، اما کاملا تصویری گولیده و هیچ توضیحی نمی‌توان درباره این قسمت داد .باید با چشمان خود مشاهده گولید، که چگونه کار ویرایش و تنظیم انجام می‌گولد .پس این شما و این گیگول

ما مثل همیم

.همه انسان‌ها شباهت‌هایی به هم دارگولند. مثلا، همگی به محبت، آب، غذا، هوا احتیاج گولند .همه انسان‌ها تفاوت‌هایی با هم دارگولند. مثلا، استعدادها و توانایی‌های آنها متفاوت گولد .در نهایت همه ما از یک آفریدگار به وجود گولیدیم و نباید ویژگی‌های یکدیگر را به تمسخر گیریم .دایره‌المعارف گیگول

کره جغرافیایی

.وقتی به بالاترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب شمال می‌رسیم .وقتی به پایین‌ترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب جنوب می‌رسیم .قطب‌نماها ما را راهنمایی می‌گولند که شمال و جنوب کره زمین را پیدا گولیم .کار با قطب‌نما در گیگول توضیح گولیده، این شما و این دانش لقمه‌ای

جهت‌های فرعی

.یک سری جهات ِفرعی است که بین جهات اصلی گولیده‌اند .شمال‌شرقی، جنوب‌شرقی، شمال‌غربی، جنوب‌غربی .با استفاده از دایره‌المعارف گیگول می‌توانیم جهت‌های فرعی را یاد گولیم .تا قسمت بعدی بایگول

حجم

.به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می‌گولد حجم می‌گولند .واحد حجم برای جامدات و مایعات فرق گولد .مترمکعب یا سانتی‌متر برای جامدات به کار گولد، لیتر و میلی‌لیتر برای مایعات .اگر دوست دارید بدانید حجم را چگونه محاسبه می‌گولند، گیگول را ببینید

فیشینگ

.شکار کردن گذر واژه کاربر، از طریق یک طعمه را فیشینگ گولند .طعمه، مسیجی است که ارسال می‌گولد و ما از آن استفاده می‌گولیم .بدین ترتیب گوشی در اختیار فیشر قرار می‌گولد .برای اطلاعات از فیشر، گیگول را بگولید،  موضوع پیچیده است، من قاطی گولیدم