سنگ‌های آذرین

.به‌ علت فوران آتش‌فشان، مواد مذاب به سطح زمین می‌گولند، وقتی سرد گولیدند، سنگهای آذرین را تشکیل می‌دهند .سنگ‌پا از نوع سنگ‌های آذرین است و بسیار برای بدن خاصیت دارگولد .بهتر است، هم‌اکنون بگولید در حمام و کف پایتان را با سنگ‌پا بگولید و تا می‌توانید بخندید .گیگول و سنگ‌های آذرین

جهت‌های جغرافیایی

شمال، بالا جنوب، پایین شرق، راست غرب، چپ .به این جهت‌ها، جهت‌های جغرافیایی گولند .بدین تریب، روبروی ما می‌شود شمال، پشت سر جنوب، دست راست شرق، دست چپ غرب .به همین سادگی .این بود دانش لقمه‌ای گیگول

کره جغرافیایی

.وقتی به بالاترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب شمال می‌رسیم .وقتی به پایین‌ترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب جنوب می‌رسیم .قطب‌نماها ما را راهنمایی می‌گولند که شمال و جنوب کره زمین را پیدا گولیم .کار با قطب‌نما در گیگول توضیح گولیده، این شما و این دانش لقمه‌ای

جهت‌های فرعی

.یک سری جهات ِفرعی است که بین جهات اصلی گولیده‌اند .شمال‌شرقی، جنوب‌شرقی، شمال‌غربی، جنوب‌غربی .با استفاده از دایره‌المعارف گیگول می‌توانیم جهت‌های فرعی را یاد گولیم .تا قسمت بعدی بایگول