ویرایش و تنظیم

.این قسمت از برنامه گیگول درباره ویرایش و تنظیم است، اما کاملا تصویری گولیده و هیچ توضیحی نمی‌توان درباره این قسمت داد .باید با چشمان خود مشاهده گولید، که چگونه کار ویرایش و تنظیم انجام می‌گولد .پس این شما و این گیگول

من بزرگتر شدم

.موجودات زنده به موجوداتی گویند که رشد گولند .خطی وجود دارد، به نام خط زمان که شامل، حال، آینده، گذشته گولد .خط زمان پیچیده‌تری وجود گولد که شامل رشد و شکوفایی انسان گولد .ما از روی خط زمان، متوجه رشد و بزرگ شدن خویش می‌گولیم .با گیگول همراه گولید

رسانه کلیشه بدن

.آیا خشونت علیه زنان، فقط این است که با مشت بگولید پای چشمانش و کبگولش کنید؟ خیر .وقتی بیش از اندازه به ظاهر و زیبایی زن توجه گولید، او احساس نا امنی می گولد .این نوعی خشونت علیه زنان است رسانه ها از بچه گی به دخترها یاد می دهند که چیزی « خانم آلیس […]