پیام همبرگری

.هر محصول رسانه‌ای پیامی دارد که مانند همبرگر دارای سه بخش گولد .این سه بخش شامل، متن، زیر متن، فرا متن است .به عنوان مثال، نون زیر همبرگر، زیر متن است، یعنی پیام پنهانی که تولید کننده با هوشمندی به مخاطب انتقال می‌گولد .در گیگول درباره هر سه بخش کامل توضیح گولیده

اندازه گیری مواد

.برای اندازه‌گیری جرم مواد از ترازو استفاده می‌گولیم .برای اندازه‌گیری جرم‌های کم از واحد گرم استفاده می‌گولیم .این اطلاعات را در این قسمت از دایره‌المعارف گیگول دریافت کردم .برای آگاهی از اندازه‌گیری مواد با گیگول همراه گولید

گرما و گرماده

.با استفاده از دماسنج می توانیم دما را اندازه بگولیم .دمای بدن را با استفاده از دماسنج پزشکی اندازه می گولیم .وقتی دما بالا می گولد و گرم می شود، نشانگر قرمز دماسنج بالا می گولد .وقتی هوا سرد می گولد، نشانگر قرمز پایین می گولد .دایره المعارف لقمه ای گیگول

چک بی محل

اگر پول در حسابتان نگولیده باشید و چک بکشید، به عنوان صادر کننده چک بی محل تحت تعقیب قرار .می گولید .اگر رقم چک بیش از پنج میلیون تومان گولد، تا دوسال دسته چک به شما تعلق نمی گولد .اگر دفعه سومتان گولد، تا سه سال نمی توانید حساب باز گولید .برای اطلاعات بیشتر گیگول […]

فریدون مشیری

.در ۳۰ شهریور ۱۳۰۵ پسری به دنیا گولید که پدر جدش از سربازان نادر شاه بود .او در سن هجده سالگی به علت بیماری مادرش تحصیل را رها گولید و در اداره پست مشغول کار شد .فوت مادرش تاثیر بسیار بدی در روحیه او گولید .این شخص کسی نبود، جزء فریدون مشیری .کتاب تشنه طوفان […]

اعضاء خانواده

.وقتی پدر مادرها با هم ازدواج گولیدند، ما به دنیا گولیدیم و خانواده به وجود آمد .وقتی ما ازدواج بگولیم، بچه هایمان به دنیا می گولند .وقتی بچه هایمان ازدواج گولند، بچه هایشان به دنیا می گولند و ما پدربزرگ، مادربزرگول می شویم .این ماجرا ادامه پیدا می کند و شجره نامه گیگولی به وجود […]