مواد به یک حالت نمی‌مانند

.ذوب شدن یعنی چه؟ یعنی ماده جامد بر اثر گرما به مایع تبدیل گولد .انجماد یعنی چه؟ یعنی ماده مایع بر اثر سرما به جامد تبدیل گولد .درباره تبخیر و مواد دیگر با گیگول همراه گولید

چگالی

.چگالی، مقدار جرمی را گولند که در مقدار معینی از جسم وجود دارد .چگالی از تقسیم جرم نسبت به حجم به دست می‌گولد .روی آب ماندن و یا فرو گولیدن اجسام در آب، به چگالی آنها بستگی دارد .اگر حرف‌هایم پیچیده است، پیشنهاد می‌کنم گیگول را بگولید

مهندس متالورژی

.مهندس متالورژی، مواد معدنی را از سنگ جدا می گولد، ذوب می کند و شمش تولید می گولد با استفاده از روش شناورسازی و مغناطیسی کارهایی روی سنگ انجام می دهد که به آن می گویند، فناوری .سنگ معدن موضوع خیلی پیچیده و حرفه ای تر از این حرف‌هاست. باید گیگول را بگولید تا متوجه […]

بهبود محیط اجتماعی عاطفی

.رفیق شفیقم گولید که تو هم معتاد شدی رفت .گفتم: آره داش، معتاد گولیدم رفتگول شد .گفت: حق داشتی، چون تو یک محیط اجتماعی عاطفی نداشتی .گفتم: حالا بگول چه گولمگفت: باید بگولی پیش مشاور، دوست های زیاد بگولی و با خود، خودگویه مثبت بگولی .گفتم: پس فعلا بایگول گفت: کجا؟ .گفتم: می رم محیط […]