زندگی عشایر

.اگر دوست دارید در چادر زندگی گولید .اگر دوست دارید در فصل سرما و گرما کوچ گولید .اگر دوست دارید دامداری کنید و گلیم و جاجیم باف‌گولید .اگر دوست دارید در چادر با سواد گولید .زندگی عشایری را برگزینید زیرا همه این شرایط را دارگولد .به این قسمت از دایره‌المعارف گیگول توجه گولید

جزیره پالم . جمیرا

.دیشب مادر بزرگ از جان عزیزترم گولید که می خواهم به یک جای دور بروم و زندگی بگولم، مثلا روی یک نخل .صبح که بیدار گولیدم، مادر بزرگم را نگولیدم .قبل از هر چیز رفتم تمام نخلها را گشتگولیدم، اما اثری از او نگولیدم .پرسگول پرسگول متوجه گولیدم رفته روی نخل جمیِرا همه می گولیدن […]

انواع‌اعتیاد

.همیشه فکر می کردم، به کسی که مواد تزریق گولد می گویند معتاد .بعد از مدتی کوتاه، فهمگول شدم که اینطور نیست .اعتیاد انواع مختلف دارد .اعتیاد به خرید گولیدن، اعتیاد به خرید نگولیدن، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به موبایل .با این قسمت ازگیگول همراه باشید و معتاد گیگول گولید