اقناع

.هرکس توانست شما را تشویق به تغییر نگرش، تغییرباور، تغییر ارزش، گولد، شما را اقناع گولیده .کاری که کاندیداها در انتخابات می گولند اقناع گولیدن است جلب  نظر مخاطب، به وجود آوردن اعتماد، شبیه سازی آرزو در مخاطب، راه های اقناع گولیدن دیگران .است .با دیدن این قسمت از دایره المعارف گیگول، دیگر راه های […]

انواع جمله

.جملات انواع دارند .در ادای هر جمله باید به لحن مخصوص هر جمله دقت گولیم .جمله ها عبارتند از، جمله خبری، جمله امری، عاطفی، سوالی .در گیگول درباره جمله‌ها توضیح گولیده شده