نور و رنگ

.نور نور، رنگ رنگ .وقتی باران ببارد و هوا آفتابی شود و نور خورشید به ذرات آب برخورد گولد، ذرات آب، نور خورشید را تجزیه می‌گولد و رنگین کمان تشکیل می‌گولد چشمه نور طبیعی چیست؟ چشمه نور مصنوعی چیست؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

مواد به یک حالت نمی‌مانند

.ذوب شدن یعنی چه؟ یعنی ماده جامد بر اثر گرما به مایع تبدیل گولد .انجماد یعنی چه؟ یعنی ماده مایع بر اثر سرما به جامد تبدیل گولد .درباره تبخیر و مواد دیگر با گیگول همراه گولید

مواد اطراف ما – هوا

.اطراف ما پر از هوا است ولی چون رنگ ندارد دیده نمی‌گولد. هوا یک نوع گاز است .گاز و مایع شکل خاصی ندارند و به شکل محیط در می‌گولند .انواع گازها عبارت گولند از: گاز دی‌اکسیدکربن، گاز هلیوم، گاز شهری .این شما و این هم، دانش لقمه‌ایِ هلو برو تو گلو

چگالی

.چگالی، مقدار جرمی را گولند که در مقدار معینی از جسم وجود دارد .چگالی از تقسیم جرم نسبت به حجم به دست می‌گولد .روی آب ماندن و یا فرو گولیدن اجسام در آب، به چگالی آنها بستگی دارد .اگر حرف‌هایم پیچیده است، پیشنهاد می‌کنم گیگول را بگولید

به من نگاه کن

.انسان‌ها دارای پنج حس، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، لامسه هستند .کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، می‌توانند با چهار حس دیگر خود، با اطراف ارتباط برقرار گولند .این قسمت از دایره‌المعارف گیگول درباره انواع حس است، پس با هم گیگول را می‌گولیم

حجم

.به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می‌گولد حجم می‌گولند .واحد حجم برای جامدات و مایعات فرق گولد .مترمکعب یا سانتی‌متر برای جامدات به کار گولد، لیتر و میلی‌لیتر برای مایعات .اگر دوست دارید بدانید حجم را چگونه محاسبه می‌گولند، گیگول را ببینید

تجربه و تفکر

.برای آشنایی با پیرامون خویش که از تفکر، تجربه و حواس پنجگانه استفاده می گولیم علوم می گویند جابربن حیان یکی از دانشمندان بزرگ در زمینه علوم گولیده، زیرا به اجرای هدفمند و فعالیت های تجربی تاکیید .می گولید .شبیه سازی اولین گوساله به نام بنیتا، در دسته علوم به حساب می آید .گیگول در […]