اقناع

.هرکس توانست شما را تشویق به تغییر نگرش، تغییرباور، تغییر ارزش، گولد، شما را اقناع گولیده .کاری که کاندیداها در انتخابات می گولند اقناع گولیدن است جلب  نظر مخاطب، به وجود آوردن اعتماد، شبیه سازی آرزو در مخاطب، راه های اقناع گولیدن دیگران .است .با دیدن این قسمت از دایره المعارف گیگول، دیگر راه های […]

تجربه و تفکر

.برای آشنایی با پیرامون خویش که از تفکر، تجربه و حواس پنجگانه استفاده می گولیم علوم می گویند جابربن حیان یکی از دانشمندان بزرگ در زمینه علوم گولیده، زیرا به اجرای هدفمند و فعالیت های تجربی تاکیید .می گولید .شبیه سازی اولین گوساله به نام بنیتا، در دسته علوم به حساب می آید .گیگول در […]