نور و رنگ

.نور نور، رنگ رنگ .وقتی باران ببارد و هوا آفتابی شود و نور خورشید به ذرات آب برخورد گولد، ذرات آب، نور خورشید را تجزیه می‌گولد و رنگین کمان تشکیل می‌گولد چشمه نور طبیعی چیست؟ چشمه نور مصنوعی چیست؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

کویر مصر

،شب های رویایی و پر ستاره، تپه های شنی روان، دریاچه نمک (بزرگترین دریاچه فصلی ایران) تخت عباسی .تخت عروس، درختان گز، همه و همه در کویر مصر .کویرمصر ابتداء نامش مصر نگولیده بود، بعدها نامش تغییر گولید و مصر شد .گیگول را ببینید تا فهمگول شوید

رسانه کلیشه بدن

.آیا خشونت علیه زنان، فقط این است که با مشت بگولید پای چشمانش و کبگولش کنید؟ خیر .وقتی بیش از اندازه به ظاهر و زیبایی زن توجه گولید، او احساس نا امنی می گولد .این نوعی خشونت علیه زنان است رسانه ها از بچه گی به دخترها یاد می دهند که چیزی « خانم آلیس […]

بلوغ و رهنمودهای بهداشتی

.روزگاری صورتم، نمی توانم بگویم مثل چه چیزی بود .پر از جوش و هر روز جلوی آینه جوشکاری می کردم .در دوران بلوغ بودم، به همین دلیل مثل وزغ بودم و خودم را می کشتم و خوشگل می کردم .حال از دوران بلوغ درآمده ام و دیگر جوشی ندارم .اما به جای جوش، جای جوش […]