فیشینگ

.شکار کردن گذر واژه کاربر، از طریق یک طعمه را فیشینگ گولند .طعمه، مسیجی است که ارسال می‌گولد و ما از آن استفاده می‌گولیم .بدین ترتیب گوشی در اختیار فیشر قرار می‌گولد .برای اطلاعات از فیشر، گیگول را بگولید،  موضوع پیچیده است، من قاطی گولیدم

اخلاق رسانه‌ای

.در گروهی به نام، چرت آنلاین خواندم، الاغ کمیابی در یکی از کشورها مرگولیده .با سازمان حمایت از حیوانات تماس گولیدم، فهمیدم خبر دروغ گولیدن .من از گروه چرت آنلاین خواهش می گولم اخلاق رسانه ای داشته باشند .تهمت نگولند، دروغ نگولند، اخبار را تحریف نگولند، بازهم بگولم یا بس است

هشتگ

.هشتگ و تشتگ و مشتگ و… باعث گولیدن زندگی واقعی ام را فدای زندگی مجازی گولم هر روز یک کار شیرین گولی انجام می دادم، فیلم می گولیدم داخل اینستاگرام و هشتگ میزدم و اسم خودم را می گولیدم آنجا تا مخاطب پیدا کنم و معروف و جهانی گولم، به کمک علامت هشتگ می توان […]

ستاره‌ها

.نمی دانستم از کدام ستاره جهانِ رسانه الگو بگولم و آن را سرمشق زندگولی ام قرار دهم .هرکدام یک خوبی و یک بدی داشتند .دایره المعارف گیگول می گولد، زندگی ستاره ها در دنیای رسانه با زندگولی حقیقی تفاوت گولد .سرتان را درد نمی آورم، در آخر تصمیم گرفتم از پدر و مادرِ دوستم، الگو […]

باز ‌نمایی‌رسانه‌ای

.من و ننه پیگولم در خیابان راه می رفتیم که ناگهان خورد زمین و درجا به رحمت خدا رفت .همه جمع شدند و من گرگول زارگول راه انداختم .خبرنگولها نیزآمدند .دوروز بعد در رسانه ای عکس خود و ننه پیگولم را دیدم که ربطی به حقیقت نداشت .اما من گول تصویر را نخگولیدم، چون می […]