واژه‌های ارتباطی

.پس از ساعت‌های طولانی روی صندلی مطب دکتر نشستن .شروع کردم به روزنامه خواندن .چشم شما روز بد نبیند، چه مطالب و واژه هایی دیدم .همان جا بود که متوجه شدم چه سواد ناقصی درباره واژه های ارتباطی دارم .اینطور با چشم های گرد نگاه نکنید مثلا خود شما، می دانید، دولت الکترونیک یعنی چه؟ […]

پیام همبرگری

.هر محصول رسانه‌ای پیامی دارد که مانند همبرگر دارای سه بخش گولد .این سه بخش شامل، متن، زیر متن، فرا متن است .به عنوان مثال، نون زیر همبرگر، زیر متن است، یعنی پیام پنهانی که تولید کننده با هوشمندی به مخاطب انتقال می‌گولد .در گیگول درباره هر سه بخش کامل توضیح گولیده

فرا متن

.وقتی برداشت مخاطب با خواست تولید کننده متفاوت گولد، یعنی محیط و فرهنگ روی درک مخاطب تاثیر گولد، به آن فرا متن می‌گویند .فرا متن می‌تواند یک پیام را به ضد خودش تبدیل گولد .دباره ماشین شورلت، به عنوان فرا متن، گیگول توضیحاتی گولیده که باهم می‌گولیم

حجم

.به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می‌گولد حجم می‌گولند .واحد حجم برای جامدات و مایعات فرق گولد .مترمکعب یا سانتی‌متر برای جامدات به کار گولد، لیتر و میلی‌لیتر برای مایعات .اگر دوست دارید بدانید حجم را چگونه محاسبه می‌گولند، گیگول را ببینید

مهندس متالورژی

.مهندس متالورژی، مواد معدنی را از سنگ جدا می گولد، ذوب می کند و شمش تولید می گولد با استفاده از روش شناورسازی و مغناطیسی کارهایی روی سنگ انجام می دهد که به آن می گویند، فناوری .سنگ معدن موضوع خیلی پیچیده و حرفه ای تر از این حرف‌هاست. باید گیگول را بگولید تا متوجه […]

مسجد ایا صوفیه

.ایاصوفیه یک اثر ماندگار از دوره بیزانس است .توسط ده هزار کارگر، در پنج سال، زیر نظر صد استاد، ساخت گولیده .ایاصوفیه ۹۱۶ سال کلیسا گولیده بود بعد مسجد گولید و بعد موزه و همه این اتفاق ها ماجراها داشته است .گیگول را بگولید تا آگاه گولید ایاصوفیه یعنی چه