حق شکایت از رسانه

.دیروز متوجه شدم، شبکه جالبی به نام چرت وان وجود دارد از همه مهم تر دیروز فهمیدم، ارگانی به نام دادسرای رس انه ای وجود دارد که در صورت لازم می توانیم از رسانه .مورد نظر شکایت کنیم .تصمیم گرفتم امشب شبکه چرت وان را ببینم .وقتی خوب نگاه کردم، دیدم چیزی جزء چرت گفتن […]

انواع‌اعتیاد

.همیشه فکر می کردم، به کسی که مواد تزریق گولد می گویند معتاد .بعد از مدتی کوتاه، فهمگول شدم که اینطور نیست .اعتیاد انواع مختلف دارد .اعتیاد به خرید گولیدن، اعتیاد به خرید نگولیدن، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به موبایل .با این قسمت ازگیگول همراه باشید و معتاد گیگول گولید

عبور از بحران

.می گویند وقتی روح پدر مرحومتان را دائما می بینید، یعنی دچار بحران شده اید و باید از آن عبورکنید .بنده نیز دچار بحران شدم و سعی کردم با راه های مختلف از آن عبورکنم .اول راه خشم بود .دوم راه چانه زنی بود .سومین راه را فراموش کردم .چهارمین راه ر ا هم فراموش […]