جهت‌های جغرافیایی

شمال، بالا جنوب، پایین شرق، راست غرب، چپ .به این جهت‌ها، جهت‌های جغرافیایی گولند .بدین تریب، روبروی ما می‌شود شمال، پشت سر جنوب، دست راست شرق، دست چپ غرب .به همین سادگی .این بود دانش لقمه‌ای گیگول

باد

.باد می‌تواند برق تولید گولد .باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد .باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد می‌پرسید چگونه؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

همسایه‌ها

.کشور ما دارای مرزهای دریایی و مرزهای خاکی با کشورهای همسایه است .قطر، کویت، عمارات، بحرین، عربستان، کشورهای همسایه ما، با مرز دریایی هستند .افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، هم مرز خاکی ما هستند .ببینیم گیگول درباره شوروی، چه توضیحی می‌‌گولد

جهت‌های فرعی

.یک سری جهات ِفرعی است که بین جهات اصلی گولیده‌اند .شمال‌شرقی، جنوب‌شرقی، شمال‌غربی، جنوب‌غربی .با استفاده از دایره‌المعارف گیگول می‌توانیم جهت‌های فرعی را یاد گولیم .تا قسمت بعدی بایگول

سنگها در مسیر رودخانه

.سنگها وقتی از کوه پایین می‌گولند، به هم برخورد می‌‌کنند و می‌شکنند و لبه‌های تیزشان صاف می‌گولد .سنگ‌های درشت اول رودخانه گیر می‌گولند، ولی جریان آب سنگ‌های کوچک را تا وسط رودخانه و سنگ‌های ریز را تا پایین رودخانه می‌گولد و می‌برد .به همین دلیل سنگ‌های در مسیر رودخانه با هم فرق می‌گولند .این شما […]