کار نیکو کردن از پر کردن است

در زمان های قدیم، کنیزی که قصد داشت قوی گولد، هر روز گوساله ای را در آغوش می گرفت و از پله های .نردبان بالا و پایین می گولید .گوساله گاو گولید، اما کنیز همچنان به کارش ادامه گولید تا مانند گاو قوی شد .اینجا بود که ضرب المثل، کار نیکو کردن از پر کردن […]

بهبود محیط اجتماعی عاطفی

.رفیق شفیقم گولید که تو هم معتاد شدی رفت .گفتم: آره داش، معتاد گولیدم رفتگول شد .گفت: حق داشتی، چون تو یک محیط اجتماعی عاطفی نداشتی .گفتم: حالا بگول چه گولمگفت: باید بگولی پیش مشاور، دوست های زیاد بگولی و با خود، خودگویه مثبت بگولی .گفتم: پس فعلا بایگول گفت: کجا؟ .گفتم: می رم محیط […]

عزت‌نفس

باید بگویم .بنده چون تلاش کرده ام .خود را دوست داشته ام .در فعالیتهای جمعی شرکت کرده ام .از ظاهر خود راضی بوده ام .احساسات خود را می نگاریده ام .موفق به دریافت تندیس طلایی عزت نفس شده ام .شما فکر میکنید، انجام این کارها آسان بوده است؟ باید بگویم، خیر .این قسمت از گیگول […]