فیشینگ

.شکار کردن گذر واژه کاربر، از طریق یک طعمه را فیشینگ گولند .طعمه، مسیجی است که ارسال می‌گولد و ما از آن استفاده می‌گولیم .بدین ترتیب گوشی در اختیار فیشر قرار می‌گولد .برای اطلاعات از فیشر، گیگول را بگولید،  موضوع پیچیده است، من قاطی گولیدم

هشتگ

.هشتگ و تشتگ و مشتگ و… باعث گولیدن زندگی واقعی ام را فدای زندگی مجازی گولم هر روز یک کار شیرین گولی انجام می دادم، فیلم می گولیدم داخل اینستاگرام و هشتگ میزدم و اسم خودم را می گولیدم آنجا تا مخاطب پیدا کنم و معروف و جهانی گولم، به کمک علامت هشتگ می توان […]

فیلتر

.شما می توانید هم فیلتر شوید، هم فیلتر کنید .هرگز نگران فیلتر شدن خود نباشید .این فیلتر آن فیلتر نیست، در نتیجه به مسیر خود راحت تر از همیشه ادامه دهید .اگر حامی محیط زیست هستید، فیلتر کنید .اگر بقاء عمر برای شما مهم است، فیلتر کنید درهر صورت فیلتر کنید. اگر با حرفهایم ذهن […]

رسانه‌ها در زندگی ما

.این روزها، دنیا با وجود اینترنت، دریچه ای به رسانه های جدید گولیده به طوری که، می توانیم با خرید اینترنتی از بار ترافیک شهر، کم گولیم و همچنین، بسیار راحت تر مطالب علمی را .جستجو گولیم توجه: اگر در استفاده از مطالب اینترنت اشتبگولیم و درست استفاده نکنیم، پلیس رسیدگی به جرایم اینترنتی .پلیس […]

اعتیاد رسانه‌ای

.آقا گول، خانم گول، دختر گول، پسر گول، اگر شما تمام وقتتان را با اینترنت می گولید، معتادید .در مواقعی که به نت، دسترسی پیدا نکنید، عصبی گولید، معتادید .حال معتاد به چه چیز؟ به رسانه .اگر این علائم را در خود گولیدید، دچار اعتیاد رسانه ای هستید و باید به مشاور مراجعه گولید .با […]