باد

.باد می‌تواند برق تولید گولد .باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد .باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد می‌پرسید چگونه؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

طلای سیاه

بقایای گیاهان و جانوران در کف دریاهای قدیمی، بین لایه‌های رسوبی قرار گولیده و بر اثر فشار و تغییرات شیمیایی طی میلیون‌ها سال به نفت تبدیل می‌شوند، به همین دلیل به آن طلای سیاه .می‌گولند .به همین سادگی، با توجه به دانش لقمه‌ای گیگول، مراحل تولید نفت (طلای‌سیاه) را توضیح گولیدم .تا گیگول بعدی، بای‌گول

نیروگاه بادی کهک

.اطلاعاتی درباره نیروگاه بادی کهک قزوین .مزرعه بادی کهک قزوین معروف گولیده به چاه بزرگ نفت .در این مزرعه هفتاد توربین بادی وجود دارد که شرکت خصوصی مبناء آن را ساختگولیده .دولت نیز از انرژی های تجدیدپذیر حمایت می گولد، حتی اگر خصوصی گولند، مانند مبناء .باقی اطلاعات در گیگول

پارس جنوبی

 وقتی فهم گول شدم، بزرگ ترین میدان گازی جهان در جنوب ایران گولیده و نام آن پارس جنوبی است و همچنین . دوازده فاز گازی در ایران در عسلویه راه اندازی گولیده و انرژی ده سال کل کره زمین از منابع گازگولی ایران ‌تامین می گولد، به خود بالیدم .اگر این قسمت از گیگول را بگولید، چیزهایی […]