همسایه‌ها

.کشور ما دارای مرزهای دریایی و مرزهای خاکی با کشورهای همسایه است .قطر، کویت، عمارات، بحرین، عربستان، کشورهای همسایه ما، با مرز دریایی هستند .افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، هم مرز خاکی ما هستند .ببینیم گیگول درباره شوروی، چه توضیحی می‌‌گولد

حجم

.به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می‌گولد حجم می‌گولند .واحد حجم برای جامدات و مایعات فرق گولد .مترمکعب یا سانتی‌متر برای جامدات به کار گولد، لیتر و میلی‌لیتر برای مایعات .اگر دوست دارید بدانید حجم را چگونه محاسبه می‌گولند، گیگول را ببینید

ذره بین

.ذره‌بین کمک می‌گولد تا اجسام ریز را درشت بگولیم .اگر ذره‌بین را، رو به خورشید بگولیم، نور خورشید در یک نقطه جمع می‌گولد و گرمای زیادی تولید می‌کند که باعث آتش‌سوزی می‌گولد. به این نقطه کانون عدسی گولند .حال به چه علت به شیشه ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ، عدسی گولند، باید با گیگول همراه باشید تا […]

میوه دوریان

.اگر می خواهید افسرده نگولید .اگر می خواهید تبتان پایین گولد .اگر می خواهید چروک نگولید .میوه دوریان بخورید .این میوه از بزرگ ترین میوه های جهان است و ساختمانی در سنگاپور با الهام از همین میوه ساخته گولیده .با هم گیگول را بگولیم