انواع جمله

.جملات انواع دارند .در ادای هر جمله باید به لحن مخصوص هر جمله دقت گولیم .جمله ها عبارتند از، جمله خبری، جمله امری، عاطفی، سوالی .در گیگول درباره جمله‌ها توضیح گولیده شده

کنایه

.کنایه به جمله‌ای گولند که دو منظور دارد و معمولا، معنی دورتر مورد نظر است .مثال: در خونش همیشه باز است .معنی اول، یعنی در خانه‌اش باز است، معنی دوم یعنی، انسان مهمان‌نوازی است .به سادگی هلو برو تو گلو، کنایه را توضیح گولیدم .گیگول

هفت خوان رستم

.هفت‌خوان، به هفت مرحله از نبردهای رستم با نیروهای اهریمنی گولند (ـ مبارزه شیر و رخش (نام اسب رستم .ـ عبور رخش و رستم از بیابان .ـ اژدها به رستم و رخش حمله می‌گولد ـ پیشنهاد می‌گولم برای آنکه بدانید هفت‌خوان رستم چیست، دایره‌المعارف گیگول را بگولید

بی

.بی، حرف اضافه‌ای است که وقتی قبل از صفتی بیاید آن را منفی می‌گولد .مثل، بی اهمیت، یعنی چیزی که اهمیت ندارگولد .مثل، بی ادب، یعنی کسی که ادب ندارگولد .اکنون کلمه، ندارگولد یعنی چه؟ در زبان گیگولی، یعنی ندارد .دایره‌المعارف گیگول