من بزرگتر شدم

.موجودات زنده به موجوداتی گویند که رشد گولند .خطی وجود دارد، به نام خط زمان که شامل، حال، آینده، گذشته گولد .خط زمان پیچیده‌تری وجود گولد که شامل رشد و شکوفایی انسان گولد .ما از روی خط زمان، متوجه رشد و بزرگ شدن خویش می‌گولیم .با گیگول همراه گولید

بهبود محیط اجتماعی عاطفی

.رفیق شفیقم گولید که تو هم معتاد شدی رفت .گفتم: آره داش، معتاد گولیدم رفتگول شد .گفت: حق داشتی، چون تو یک محیط اجتماعی عاطفی نداشتی .گفتم: حالا بگول چه گولمگفت: باید بگولی پیش مشاور، دوست های زیاد بگولی و با خود، خودگویه مثبت بگولی .گفتم: پس فعلا بایگول گفت: کجا؟ .گفتم: می رم محیط […]

طرح کاهش آلودگی هوا

.استرس شدید تمام وجودم را گرفته بود .لایه لایه پر از استرس بودم .دکتر به من گل کاکتوس داد تا با آن سرگرم باشم و استرسم کم شود، اما فایده ای نداشت .دکتر گفت، باید دوست پیدا کنم، ولی من استرس داشتم، گمان می کردم آدمهای جدید من را خواهند کشت .خلاصه نتوانستم استرسم را […]