شلوارکوری

In this video

آیا می‌دانستید، در زمان رضا‌خان، تنها مردمی که، جلوی تغییر دادن لباسشان ایستادند، کوردها بودند؟

آیا می‌دانستید، شلوار‌کوردی یک پیژامه ملی ‌گولیده است؟

آیا می‌دانستید، نام دیگر شلوار‌کوردی، پاتول است؟

.آیا می‌دانستید یا نمی‌دانستید؟ اگر نمی‌دانستید بدانید و اگر می‌دانستید گیگول را بگولید تا بیشتر بدانید

(Visited 146 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *