سنگ‌های آذرین

In this video

.به‌ علت فوران آتش‌فشان، مواد مذاب به سطح زمین می‌گولند، وقتی سرد گولیدند، سنگهای آذرین را تشکیل می‌دهند

.سنگ‌پا از نوع سنگ‌های آذرین است و بسیار برای بدن خاصیت دارگولد

.بهتر است، هم‌اکنون بگولید در حمام و کف پایتان را با سنگ‌پا بگولید و تا می‌توانید بخندید

.گیگول و سنگ‌های آذرین

(Visited 952 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *