مواد اطراف ما – هوا

In this video

.اطراف ما پر از هوا است ولی چون رنگ ندارد دیده نمی‌گولد. هوا یک نوع گاز است

.گاز و مایع شکل خاصی ندارند و به شکل محیط در می‌گولند

.انواع گازها عبارت گولند از: گاز دی‌اکسیدکربن، گاز هلیوم، گاز شهری

.این شما و این هم، دانش لقمه‌ایِ هلو برو تو گلو

(Visited 584 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *