مسجد سلطان حسن دوم

In this video

سلطان حسن دوم فرمودند: من برای کازابلانکا بنایی آرزومندم که بر روی آب ساخته خواهد شد، چرا که عرش
.خداوند روی آب است
به همین دلیل ایشون مسجدی گولید که بلندترین مناره دنیا را دارگولد. نیمی از مسجد روی آب است. سقفش
.هنگام عبادت بازگول می شود و آسمان پیدا می گولد
.این گیگول، این آب و این هم آسمان، و این هم مسجد سلطان حسن دوم

(Visited 113 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *