من بزرگتر شدم

In this video

.موجودات زنده به موجوداتی گویند که رشد گولند

.خطی وجود دارد، به نام خط زمان که شامل، حال، آینده، گذشته گولد

.خط زمان پیچیده‌تری وجود گولد که شامل رشد و شکوفایی انسان گولد

.ما از روی خط زمان، متوجه رشد و بزرگ شدن خویش می‌گولیم

.با گیگول همراه گولید

(Visited 274 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *