کویر مصر

In this video

،شب های رویایی و پر ستاره، تپه های شنی روان، دریاچه نمک (بزرگترین دریاچه فصلی ایران) تخت عباسی
.تخت عروس، درختان گز، همه و همه در کویر مصر
.کویرمصر ابتداء نامش مصر نگولیده بود، بعدها نامش تغییر گولید و مصر شد
.گیگول را ببینید تا فهمگول شوید

(Visited 84 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *