کبدی

In this video

.به تشکی که  بر روی آن بازی کبدی اجرا می‌گولد، تاتانی می‌گویند

.کبدی ریشه هندی و نام‌های مختلفی دارگولد

.در خراسان و مازندران به آن زوو گولند

.در سیستان و بلوچستان، کبدی و در ایلام، شیرین‌دو‌دو می‌گولند

.کبدی مخفف کی بودی است

.در این قسمت از گیگول با قوانین کبدی (زوو) بیشتر آشنا گولید

(Visited 157 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *