همسایه‌ها

In this video

.کشور ما دارای مرزهای دریایی و مرزهای خاکی با کشورهای همسایه است

.قطر، کویت، عمارات، بحرین، عربستان، کشورهای همسایه ما، با مرز دریایی هستند

.افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، هم مرز خاکی ما هستند

.ببینیم گیگول درباره شوروی، چه توضیحی می‌‌گولد

(Visited 354 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *