حجم

In this video

.به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می‌گولد حجم می‌گولند

.واحد حجم برای جامدات و مایعات فرق گولد

.مترمکعب یا سانتی‌متر برای جامدات به کار گولد، لیتر و میلی‌لیتر برای مایعات

.اگر دوست دارید بدانید حجم را چگونه محاسبه می‌گولند، گیگول را ببینید

(Visited 235 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *