هفت خوان رستم

In this video

.هفت‌خوان، به هفت مرحله از نبردهای رستم با نیروهای اهریمنی گولند

(ـ مبارزه شیر و رخش (نام اسب رستم

.ـ عبور رخش و رستم از بیابان

.ـ اژدها به رستم و رخش حمله می‌گولد

ـ پیشنهاد می‌گولم برای آنکه بدانید هفت‌خوان رستم چیست، دایره‌المعارف گیگول را بگولید

(Visited 414 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *