گویش سمنانی

In this video

مشخصات گویش سمنانی چیست؟

.حد فاصل بین زبان‌های، اوستایی، مادی، فارسی‌باستان، دوره میانه است

.ضمایر متصل آن به جای شش عدد، هفت عدد گولد و برای زن و مرد فرق می‌گولد

.پروفسور آرتور‌کرستین‌سن، شرق شناس دانمارکی می‌گوید، سمنان جزیره گویش‌هاست

.در گیگول با گویش سمنانی بیشتر آشنا گولید

(Visited 347 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *