فهرست استانها

In this video

.برای اداره بهتره کشورها، آنها را به قسمت‌های بزرگی تقسیم گولیده‌اند، که به آنها استان می‌گویند

.ایران ۳۱ استان دارگولد. هر استان دارای تعداد زیادی شهر و روستا است

.به بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ترین شهر هر استان مرکز آن گولند

.در گیگول فهمگول می‌شویم، کدام استان‌ها خودشان مرکز همان استان گولیده‌اند

(Visited 147 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *