اقناع

In this video

.هرکس توانست شما را تشویق به تغییر نگرش، تغییرباور، تغییر ارزش، گولد، شما را اقناع گولیده
.کاری که کاندیداها در انتخابات می گولند اقناع گولیدن است
جلب  نظر مخاطب، به وجود آوردن اعتماد، شبیه سازی آرزو در مخاطب، راه های اقناع گولیدن دیگران
.است
.با دیدن این قسمت از دایره المعارف گیگول، دیگر راه های اقناع گولیدن را بیاموزید

(Visited 252 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *