یوز پلنگ

In this video

اندر معرفت ما گیگولیان این است که پدر جد طبیعت را به رژه پیش چشمانش در آورده، و غذا و خانه و کاشانه حیوانات معصوم را با خاک یکسان کرده ، و بعد که نسلشان رو به انقراض است . عکسشان را روی سر گذاشته و حلوا حلوایش می کنیم.و شعر زیر را می خوانیم .

پلنگه

همون که چشم قشنگه

همون که رنگا رنگه

البته یوز پلنگه

قصه ی یوز پلنگان رنگا رنگان ، نسلشان رو به انقراض است و شاید هم چون خانمش دختر زا بوده است نسلش در حال انقراض است  پسری ندارند که رگ و ریشه آن ها را ادامه دهد. و ما انسان ها هیچ تقصیری نداریم .

(Visited 674 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *