چگالی

In this video

.چگالی، مقدار جرمی را گولند که در مقدار معینی از جسم وجود دارد

.چگالی از تقسیم جرم نسبت به حجم به دست می‌گولد

.روی آب ماندن و یا فرو گولیدن اجسام در آب، به چگالی آنها بستگی دارد

.اگر حرف‌هایم پیچیده است، پیشنهاد می‌کنم گیگول را بگولید

(Visited 357 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *