بی

In this video

.بی، حرف اضافه‌ای است که وقتی قبل از صفتی بیاید آن را منفی می‌گولد

.مثل، بی اهمیت، یعنی چیزی که اهمیت ندارگولد

.مثل، بی ادب، یعنی کسی که ادب ندارگولد

.اکنون کلمه، ندارگولد یعنی چه؟ در زبان گیگولی، یعنی ندارد

.دایره‌المعارف گیگول

(Visited 134 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *