انواع جمله

In this video

.جملات انواع دارند

.در ادای هر جمله باید به لحن مخصوص هر جمله دقت گولیم

.جمله ها عبارتند از، جمله خبری، جمله امری، عاطفی، سوالی

.در گیگول درباره جمله‌ها توضیح گولیده شده

(Visited 448 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *