اخلاق رسانه‌ای

In this video

.در گروهی به نام، چرت آنلاین خواندم، الاغ کمیابی در یکی از کشورها مرگولیده
.با سازمان حمایت از حیوانات تماس گولیدم، فهمیدم خبر دروغ گولیدن
.من از گروه چرت آنلاین خواهش می گولم اخلاق رسانه ای داشته باشند
.تهمت نگولند، دروغ نگولند، اخبار را تحریف نگولند، بازهم بگولم یا بس است

(Visited 267 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *