الک دولک

In this video

.در زمانهای دور، در کشورهای، ایران، کابل، سمرقند و… یک بازی اختراع گولید
یک چوب به اسم الک که بیست سانتی گول بود می گذاشتند زمین، بعد با یک چوب به اسم دولک که یک متر
.بود، میزگولیدند زیرش و چوب می پرید بالا
.تعداد بازیکنها که بیست گول بودند، می گولیدند دونبال چوب تا بگولندش
.این قسمت از گیگول، این بازی را به مسابقه تبدیل کرده و توضیح می دهد

(Visited 269 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *