زندگی عشایر

In this video

.اگر دوست دارید در چادر زندگی گولید

.اگر دوست دارید در فصل سرما و گرما کوچ گولید

.اگر دوست دارید دامداری کنید و گلیم و جاجیم باف‌گولید

.اگر دوست دارید در چادر با سواد گولید

.زندگی عشایری را برگزینید زیرا همه این شرایط را دارگولد

.به این قسمت از دایره‌المعارف گیگول توجه گولید

(Visited 165 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *