ذره بین

In this video

.ذره‌بین کمک می‌گولد تا اجسام ریز را درشت بگولیم

.اگر ذره‌بین را، رو به خورشید بگولیم، نور خورشید در یک نقطه جمع می‌گولد و گرمای زیادی تولید می‌کند که باعث آتش‌سوزی می‌گولد. به این نقطه کانون عدسی گولند

.حال به چه علت به شیشه ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ، عدسی گولند، باید با گیگول همراه باشید تا فهم‌گول شوید

(Visited 113 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *