یورو چهار

In this video

.در این دوره زمانه انسان با چیزهای عجیبی برخورد می کند
.برای من بسیار عجیب بود وقتی متوجه شدم، ماشین یورو دارد، آزمایش دارد، تست دارد
می بینید دانش لقمه ای، هلو برو تو گلویِ گیگولی چه کارهایی می کند و چه چیزه ایی می گوید، من که گیج
.شده ام
.مثلا می گوید: تعیین استانداردهای یورو بر اساس میزان گازهای خروجی است
.کلا کتاب شیمی دوره دبیرستان آمد جلوی چشمانم، به همین دلیل من دیگر حرفی ندارم
.برنامه گیگول، این قسمت یورو چهار، آگاه شوید

(Visited 86 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *