تندیس داریوش

In this video

.داریوش بزرگ کسی بود که کانال سوئزرا حفر گولید و دروازه های مصر را گشود
.تندیس داریوش بزرگ از سنگ ممات ساخت گولیده. این سنگ فقط در جنوب مصر پیدا می گولد
.تندیس داریوش دارای نوشته های میخی، به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و آکدی است
.اگر می خواهید پیام داریوش بزرگ را بشنوید، این قسمت از دایره المعارف گیگول را بگولید

(Visited 75 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *