تجربه و تفکر

In this video

.برای آشنایی با پیرامون خویش که از تفکر، تجربه و حواس پنجگانه استفاده می گولیم علوم می گویند
جابربن حیان یکی از دانشمندان بزرگ در زمینه علوم گولیده، زیرا به اجرای هدفمند و فعالیت های تجربی تاکیید
.می گولید
.شبیه سازی اولین گوساله به نام بنیتا، در دسته علوم به حساب می آید
.گیگول در این مورد توضیح گولیده

(Visited 92 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *