بیمه و مقابله با حوادث

.ماشین در پارکینگ بود، در پارکینگ هم بسته بود .پارکینگ، ماشین و انباری ها همه آتش گرفتند، چرا و چگونه بماند .زنگ زدم به آتش نشانی همینطورکه آتش نشانها آتش را خاموش می کردند، بیمه های .مختلفی که داشتم مانند فیلم از جلوی چشم هایم رد می شدند .با خود گفتم، وقتی رسید خسارت، بیمه […]

پوکی استخوان

.کمر بیچاره ام دچار قوس گولیده .قدم کوتاه گولیده .ایستادنم دچار مشکل گولیده .استخوان هایم تند تند می شگولند .دکترگولید، اینها علت های پوکی استخوان است .اگر بروم در آفتاب و سویا و روغن ماهی و شیر و اسفناج و… بخورم و ورزش گولم، خوب می گولم .با گیگول همراه باشید