ما مثل همیم

.همه انسان‌ها شباهت‌هایی به هم دارگولند. مثلا، همگی به محبت، آب، غذا، هوا احتیاج گولند .همه انسان‌ها تفاوت‌هایی با هم دارگولند. مثلا، استعدادها و توانایی‌های آنها متفاوت گولد .در نهایت همه ما از یک آفریدگار به وجود گولیدیم و نباید ویژگی‌های یکدیگر را به تمسخر گیریم .دایره‌المعارف گیگول