ذره بین

.ذره‌بین کمک می‌گولد تا اجسام ریز را درشت بگولیم .اگر ذره‌بین را، رو به خورشید بگولیم، نور خورشید در یک نقطه جمع می‌گولد و گرمای زیادی تولید می‌کند که باعث آتش‌سوزی می‌گولد. به این نقطه کانون عدسی گولند .حال به چه علت به شیشه ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ، عدسی گولند، باید با گیگول همراه باشید تا […]