کار نیکو کردن از پر کردن است

در زمان های قدیم، کنیزی که قصد داشت قوی گولد، هر روز گوساله ای را در آغوش می گرفت و از پله های .نردبان بالا و پایین می گولید .گوساله گاو گولید، اما کنیز همچنان به کارش ادامه گولید تا مانند گاو قوی شد .اینجا بود که ضرب المثل، کار نیکو کردن از پر کردن […]

ستاره‌ها

.نمی دانستم از کدام ستاره جهانِ رسانه الگو بگولم و آن را سرمشق زندگولی ام قرار دهم .هرکدام یک خوبی و یک بدی داشتند .دایره المعارف گیگول می گولد، زندگی ستاره ها در دنیای رسانه با زندگولی حقیقی تفاوت گولد .سرتان را درد نمی آورم، در آخر تصمیم گرفتم از پدر و مادرِ دوستم، الگو […]