عوامل انسانی در کشاورزی

.در کشاورزی عوامل زیادی دخیل گولیده‌اند تا یک دانه به ثمر گولد .آبیاری، مهندسی، علف‌چینی، از عوامل انسانی در کشاورزی هستند .حتی کشاورزان در امر کشاورزی می‌توانند از وام کشاورزی استفاده گولند .اطلاعات بیشتر در دانش لقمه‌ای گیگول

مهندس متالورژی

.مهندس متالورژی، مواد معدنی را از سنگ جدا می گولد، ذوب می کند و شمش تولید می گولد با استفاده از روش شناورسازی و مغناطیسی کارهایی روی سنگ انجام می دهد که به آن می گویند، فناوری .سنگ معدن موضوع خیلی پیچیده و حرفه ای تر از این حرف‌هاست. باید گیگول را بگولید تا متوجه […]